Home > 고객센터 > 보도자료
2010-07-06 2334
명진아이앤씨 관제시스템 부산시와 공급 계약 체결 - 서울경제(2010.07.06)
     
   
     
 
 
 
IT틈새찾아 기술력으로 성공 - 부산일보(2009.10.7)
부산시 "U-옥외광고물 관리시스템" 도입 - 부산일보 (2010.07.19)