Home > 고객센터 > 보도자료
2010-07-19 2288
부산시 "U-옥외광고물 관리시스템" 도입 - 부산일보 (2010.07.19)
     
   
     
 
 
 
명진아이앤씨 관제시스템 부산시와 공급 계약 체결 - 서울경제(2010.07.06)
명진아이앤씨 "U-옥외광고물 관리시스템" 개발 - 동아일보(2010.08.20)